YANAK ho? görünmesinin sebebi ”alt?n oran” dedi?imiz belli ölçülere

YANAK DOLGUSU

Bakt???m?z zaman güzel dedi?imiz kad?nlar?n yüzünün bize ho?
görünmesinin sebebi ”alt?n oran” dedi?imiz belli ölçülere uygun olmas?
asl?nda. Bu oran için ka?lar?n,  burnun,  dudaklar?n, yanaklar?n ve çenenin birbiriyle
olan aç?lar? ölçülerek bir standart belirlenmi?. Bu oranda yüzün asl?nda ters üçgen
?eklinde oldu?unu görüyoruz yani elmac?k kemikleri ç?k?k, çene belirgin ve
sivri.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yüzünüz alt?n oranda de?il ise art?k hyaluronik asit
dolgular ile bu orana yakla?mak çok kolay. Elmac?k kemiklerinin üzerine
yap?lacak olan dolgu ile daha dolgun ve daha belirgin yanaklara sahip
olunabiliyor. Asl?nda zaman içerisinde ya? ald?kça yanaklar?m?zda var olan ya? petlerimiz
hacim kaybediyor ve yer çekiminin etkisiyle a?a?? do?ru inmeye ba?l?yor buda
üçgen görünümün bozulmas?na sebep oluyor. A?a?? do?ru inen doku ayn? zamanda
belirgin olmas? gereken çene hatt?nda da bozulmalara yol aç?yor. Bu anlamda da
dolgular eski hacimli yanaklar?m?za kavu?mam?z için çok iyi bir alternatif. Elmac?k
kemiklerine ve ihtiyaç var ise orta yüz bölgesine yap?lan dolgu enjeksiyonlar?
yüzün üst bölgesine hacim kazand?rd??? için cildin yukar? do?ru toparlanmas?n?
sa?l?yor.

YANAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Yanak dolgu i?leminde önemli olan nokta yüz anatomisine
uygun ?ekilde noktalar belirleyip bu alanlara uygun dolgu enjeksiyonunun
yap?lmas?d?r. Kullan?lacak olan dolgular bu bölgeye hacim verebilmesi ad?na su
tutma kapasitelerinin yüksek oldu?u kal?n dolgulard?r. Bu anlamda kal?c?l?klar?
da di?er bölgelere yap?lan dolgulardan daha uzundur. Mutlaka deneyimli bir
doktor taraf?ndan yap?lmas? gereken yanak dolgular?nda enjeksiyon i?ne yada
kanül yard?m? ile gerçekle?tirilir. Bu bölgeye yap?lan uygulama ki?iye özel
oldu?u için hastan?n iste?i ve ihtiyac? do?rultusunda anatomisine uygun olarak
yap?l?r. Bu yüzden yanak dolgusunda uygulanacak dolgu miktar? herkes için
farkl? olacakt?r. Kal?c?l??? bir y?ldan az olmamakla birlikte yanak dolgular?
ortalama 12- 15 ay aras?nda estetik görünümü korur. Üst üste yap?lan dolgular
bu süreyi uzatsa da kal?c?l?k ki?inin ya?am tarz?na, ya??na, metabolizma
h?z?na, beslenme al??kanl?klar?na ve kulland??? ilaçlara göre de?i?iklik
göstermektedir.