Misvak kendisine has bir kokusu bulunur. Hafif ?slat?l?p, birazda

Misvak Ve Hakk?ndaki
Tüm Bilgiler!

Misvak Nedir?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Misvak, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) sünnetlerinden biri olan di? temizleme
araçlar?ndan birisidir. Misvak, Erak A?ac?ndan yap?lan bir di? temizleme çubu?udur. ?çinde ince lifler
bulunur ve kendisine has bir kokusu bulunur. Hafif ?slat?l?p, birazda ezilirse
f?rça ?eklini al?r. Tükürük ile birle?ti?i zaman bir s?v? salg?lar. S?cak
iklimli bölgelerde yeti?en bitki, genelde di? temizleme amaçl?
kullan?lmaktad?r. Eski dönemlerden bu yana insanlar taraf?ndan
kullan?lmaktad?r. Yeti?ti?i alanlar; Do?u
Afrika’dan ba?lay?p, Hindistan’a
kadar uzanmaktad?r. Ta??mas? herhangi bir kalem, silgi kadar kolayd?r. Ayr?ca
misvak?n bir de meyvesi
bulunmaktad?r ve bu meyve yenebilen bir
meyvedir.

Misvak?n Faydalar?
Nelerdir?

–         
Di?etini kuvvetlendirir ve di?eti hastal?klar?na
sebep olan bakterilere kar?? iyi gelir.

–         
Di? çürümelerine kar?? iyi gelir.

–         
Di?leri parlatmaya yard?mc? olur.

–         
A??zda güzel bir koku b?rak?r.

–         
?çinde, di? macunlar?nda bulunan sodyum
bikarbonat maddesini bulundurur.

–         
Ses berrakla?mas?na yard?mc? olur.

–         
Baz? doktorlarca misvakta, mikroplar? imha
etmeye yard?mc? olan sinigrin ve penisilin maddeleri bulunmaktad?r.

Misvak Nas?l
Kullan?l?r?

 Misvak, öncelikle sa? elle tutulmal?d?r, avuçlanmamal? ve
emilmemelidir. Misvak; sa? el küçük
ve ba? parma?? altta kalacak, geri kalan di?er 3 parma??nda üstte kalaca??
?ekilde kullan?lmal?d?r. Misvak, di?
f?rçalarken a?a??-yukar? ?eklinde kullan?m?n aksine enlemesine ?ekilde
kullan?l?r ve di? bu ?ekilde f?rçalan?r.

 Siz di?lerinizi misvakla f?rçalarken, misvak tükürü?ünüzle birle?ir ve bir
s?v? olu?turur. Bu s?v? hem di?etlerinizi, hem dama??n?z? hem de di?lerinizi
temizlemeye yarar. ?lk ba?lad???n?zda sürekli tükürme iste?i olacak, ancak zamanla
bu geçecektir. Yine ilk zamanlar di?etlerinizde kanamalar olacakt?r ve bunlarda
zamanla di?etleriniz kuvvetlenece?inden geçecektir.