Kanser’de ölçüde i?e yarad???n?n ise bu testlerin ard?ndan belli

Kanser’de dev ad?m

Erken te?his için evrensel kan testi hedefine yakla?t?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bilim insanlar? t?bb?n en büyük hedeflerinden birine bir ad?m daha yakla?t?:
Kanser için evrensel kan testi.

ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki bir ekip, kanserin sekiz farkl?
çe?idini tespit eden bir yöntem geli?tirdi.

Hedefleri y?ll?k bir test tasarlayarak kanseri erken bir evrede te?his etmek ve
hayatlar? kurtarmak.

?ngiliz uzmanlar, bu durumun ‘çok heyecan verici’ oldu?unu söylüyor.

Mutasyona u?ram?? DNA ve proteine bak?l?yor

Tümörler mutasyona u?ram?? DNA’lar?n?n ve proteinlerinin küçük izlerini kan
ak???na sal?yorlar.

‘Kanser Arama’ (The Cancer Seek) testi, genellikle kanserlerde ortaya ç?kan 16
gendeki mutasyonlara ve 8 farkl? protesin sal?n?m?na bak?yor.

Yumurtal?k, karaci?er, mide, pankreas, yutak, kolon, akci?er ve meme kanseri
olan, daha di?er dokulara hastal?klar? s?çramam?? 1005 hastada bu test denendi.

Test genel olarak kanser vakalar?n?n yüzde 70’ini tespit etti.

Johns Hopkins Üniversitesi T?p Okulu’ndan Dr. Cristian Tomasetti, BBC’ye
yapt??? aç?klamada, “Erken te?hisin bu alan? çok hayati ve sonuçlar
heyecan verici. Kanserin ölümlülü?ü üzerinde inan?lmaz bir etkisi
olabilir” dedi.

Kanser ne kadar erken bulunursa tedavi etmesi o kadar kolay oluyor.

Ara?t?r?lan sekiz kanserden be?inin erken te?his için tarama program? yok.

Pankreas kanserinin çok az semptomu oldu?u için geç te?his ediliyor ve be?
hastadan dördü te?hisin konuldu?u y?l hayat?n? kaybediyor.

Test ?imdi kanser te?hisi konmam?? ki?ilerde uygulan?yor. Ne ölçüde i?e
yarad???n?n ise bu testlerin ard?ndan belli olmas? ekleniyor.

Science dergisinde yay?mlanan bu ara?t?rma hem mutasyona u?ram?? DNA’y? hem de
proteinleri tespit etmesi aç?s?ndan çok önemli.

Daha çok say?da mutasyona u?ram?? DNA’n?n ve proteinin analiz edilmesi daha
geni? bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sa?layacak.

Londra’daki Royal Marsden NHS Foundation Trust kurumunun kanser bölümünde ekip
lideri olan Dr. Gert Attard, bu testin çok heyecan verici oldu?unu, kan
testinin kanser te?hisinde kullan?lmas?n? sa?layacak teknolojiye çok yak?n
olduklar?n? söylüyor.

Ancak halen kanser te?hisi konulduktan sonra ne yap?laca??na dair belirsizlik
oldu?unu da ayr?ca aktar?yor.

Baz? vakalarda tedavi, k?sa sürede hayat? tehdit etmeyecek bir kanser türüyle
ya?amaktan daha kötü olabiliyor.

James Gallagher
BBC Sa?l?k ve Bilim Muhabiri