Diktet basunens lyd kaller mig til evig fryd Døden

 

Diktet Aftensalme av Dorothe Engelbretsdatter
er eit godt eksempel på dikt frå den litteraturhistoriske epoken kalla Barokken.

Diktet føljer ein rekke kjenneteikn frå denne stilarten og viser trekk frå
samtida. Barokken blir kjenneteikna blant anna ved at litteraturen blir skrivne
til Guds og den eineveldige herskaren sin ære, med andre ord står
autoritetsdyrking sentralt i Barokken. Me kan sjå fleire eksemplar på autoritetsdyrking
retta mot Gud i Aftensalme, for
eksempel;

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Alle kongers konge bold,

vær vor arvekongens skjold;

han forlader sig på dig

gi ham hva han ønsker seg.

 

I denne strofa får
ein beskjed om å gi Alle kongers konge
kva han ønskjer seg. Alle kongers konge
er i dette tilfellet ein referanse til Gud. At ein skulle gi ham hva han ønsker seg er eit godt eksempel på korleis ein skreiv
til Gud sin ære i denne epoken.

Eit anna veldig
sentralt tema som pregar stilarten er korleis ein sette døden opp mot Gud og
æva.

 

Alle verdsleg ting forgår;

jeg til herlighet oppstår

når Gud ved basunens lyd

kaller mig til evig fryd

 

Døden vart ikkje
sett på som noko negativt, men heller steget vidare til Gud og evig fryd i livet etter døden. Denne
dødslengselen er spesielt sentralt og typisk frå Barokken og eit sentralt tema
i Aftensalme. Religiøse trekk pregar
diktet noko som er typisk for stilarten og samtida. Ein kan sjå dette tydelig i
tittelen på diktet; Aftensalme, ettersom
at salmar ble brukt for å stryke kristen tro gjennom song.