Capitolul scopul primordial. Societatea ?i-a început activitatea cu lucr?ri

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti

Înregistrare:

 • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018

 • CUI RO 12345678

 • CAEN 1234   

Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?
juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. poate
fi considerat? o firm? ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în comer?ul cu material
grafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.

Societatea ?i-a început
activitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??ii
cu care au fost tratate angajamentele contractuale, cerin?ele clien?ilor au
crescut rapid.

Firma posed? o capacitate de a se
adapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   ale
clien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acest
lucru  a dat posibilitatea prelu?rii de
lucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, folosind tehnologii, dar ?i materiale noi.

Vorbind de dot?rile tehnice, S.C.
GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. de?ine atât utilaje, echipamente specifice activit??ii
desf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor
solicitate.

 

1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.

Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. ?i-a pornit activitatea din dorin?a  unor tineri de a realiza materiale grafice la
un alt nivel de interpretare, prin editarea grafic? ?i restaurarea unor anumite
materiale fotografice.

Cu timpul, datorit? faptului c? a
avut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?i
s-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul în
care erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în care
erau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?
profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea unei
întâlniri face-to-face.

Ulterior, fondatorul societ??ii
comerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorul
de servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu un
formular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectului
final. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?i
totodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?tre
client.

Mecanismul era unul simplu:
exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toate
am?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului grafic
la tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea de
a ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?
cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îi
comunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.

Pe lâng? posibilitatea clientului
de a solicita realizarea unei lucr?ri cu o not? personal?, S.C. GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. le ofer? doritorilor ?i cunosc?torilor de grafic? ocazia de a achizi?iona
materiale editabile în format .psd sau .esp, dar ?i fonturi sau materiale tip
vector.

O alt? categorie de produse ce poate
fi întâlnit? pe platforma de comer? online a societ??ii comerciale este format?
din diferite obiecte de uz casnic sau din materiale textile. Aceste produse pot
fi, la rândul lor, personalizate dup? bunul plac al clientului. Datorit? nivelului
u?or sc?zut de dificultate, pentru aceste produse exist? un pre? predefinit ce
se va men?ine indiferent de cerin?ele clientului.