Botoks problem olu?turmaktad?r. Gerek i? ya?am?nda gerekse günlük ya?amda

Botoks ile terleme tedavisi

 

A??r? terleme ve
terleme tedavisi günümüzde pek çok birey için ciddi bir sosyal problem
olu?turmaktad?r. Gerek i? ya?am?nda gerekse günlük ya?amda ki?ilerin kendine
olan güvenlerini olumsuz etkileyen bir süreçtir a??r? terleme. Bize a??r?
terleme ?ikayeti ile ba?vuran pek çok hastam?zdan, a??r? terleme nedeniyle
toplulukta rahat hareket edememek, insanlar?n ellerini s?kamamak, k?yafet
seçiminde özgür olamamak, istedikleri ayakkab?lar? rahatça giyememek gibi
?ikayetleri s?kça duymaktay?z. Tüm bu ?ikayetlerin neticesinde ya?am
kalitesinde ciddi s?k?nt?lar ya?anmakta buda ki?ilerin psikolojisini olumsuz
etkilemektedir.
??te bu noktada botoks terleme tedavisi için bize muhte?em bir seçenek
sunmaktad?r. Botox terleme tedavisi ile sadece 10 dakikal?k bir uygulama da terlemeden
kurtulmak ve uygulama sonras?nda neredeyse hiçbir yan etki olmaks?z?n hemen
normal ya?ama geri dönmek mümkün.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Terleme tedavisinde botoks nas?l etki göstermektedir?

 

Terleme tedavisinde Botoks uygulamas? bölgedeki sinir
iletisini geçici olarak durdurur. Terleme bölgesine botoks yap?lmas? ile o
bölgede terlemeye sebep olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin üretilip
d??ar? at?lmas? engellenmi? olur. Terleme i?levi vücudun di?er bölgelerinden
yap?lmaya devam edilir.

A??r? terleme olan bölgeye (el ayas?, koltukalt? veya
ayak taban?) iyot-ni?asta testi yap?ld?ktan sonra 10-15 noktaya toplamda
100-150 ünite botoks enjekte edilir. Özellikle koltuk alt? terleme tedavisinde yap?lan
botoks i?lemi genellikle a?r?s?z ve son derece konforludur. El ayas? ve ayak
taban? terleme tedavisinde ise gerekti?inde a?r? kesici kremler veya sinir
bloklar? ile a?r? kontrolü yap?lmaktad?r. Botoks ile terleme tedavisi i?lemi
sonras? herhangi bir ilaç kulan?m? ve pansuman gerekmez, ki?i normal
ya?ant?s?na devam eder.

 

 

 

 

Terleme tedavisi için kullan?lan botoks ne zaman etki
eder?

Terleme
tedavisi için kullan?lan botoks 3-7 gün içinde etkisinin tamamen gösterir. Yeni
3-7 gün içinde uygulama bölgesinde terleme durur. Botoks etkisinin 6 ay
içerisinde kaybeden bir ilaçt?r. Ancak botoks ile terleme tedavisi yapt???m?z
hastalar?m?zda özellikle birkaç uygulama sonras? etkinin 1 y?l kadar sürdü?ünü
görmekteyiz. Yani botoks ile 10 dakikal?k bir i?lemle 1 y?l boyunca terlemeden
kurtulmu? olursunuz.