?nternette ki?ilerin aç?k r?zas? olmadan telefon
numaralar?n? bulmaya yarayan veya numara isminden ki?ilere ula?ma imkan? veren
siteler kapat?l?yor

Giri? Tarihi: 25.1.2018 
10:17 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 
10:23

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ki?ilerin telefonunu veren korsan rehber siteler kapat?l?yor

Resmi Gazete’nin bugünkü say?s?nda yay?mlanan Ki?isel
Verileri Koruma Kurulu Karar?’na göre, 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas?
Kanunu’na ayk?r? olarak faaliyet gösteren ve aç?k r?zalar?n? almaks?z?n isimden
telefon numaras? veya telefon numaras?ndan isim sorgulanmas? ?eklinde rehberlik
hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalar kapat?l?yor.

 

Konu ile ilgili Ki?isel Verileri Koruma Kurumu’na gelen
ihbar ve ?ikayetleri de?erlendiren Kurul, çe?itli uygulamalar, internet
siteleri veya sosyal medya hesaplar? üzerinden ki?isel verileri toplayarak bu
verilerin payla??m?n? sa?layan, isim sorguland???nda telefon bilgisine, telefon
sorguland???nda isim bilgisine ula??lmas?n? sa?layan bir çok uygulama ve
internet sitesinin faaliyette bulundu?unu tespit etti.

 

DERHAL DURDURULMASI…

 

Habertürk’ün haberine göre; Bu hizmetin verilebilmesi için
öncelikle ilgili kanundaki veri i?leme ?artlar?na sahip olunmas? gerekti?ine ve
ayr?ca yine ilgili kanundaki di?er yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gerekti?ine dikkat çeken Kurul, kanunda ve mevzuatta dayana?? bulunmaks?z?n
ki?ilerin ileti?im bilgilerinin payla??m?n? yapan internet siteleri ve mobil
uygulamalar?n faaliyetinin derhal durdurulmas? gerekti?i karar?n? verdi.

 

Bu site ve uygulamalar?n faaliyetlerine son vermemesi
durumunda eri?imin engellenmesi ad?na gerekli kurumlara ba?vurular yap?lacak.
Ayr?ca ki?isel verilerin hukuka ayk?r? olarak elde edilmi? olabilece?i dikkate
al?narak ilgili kanun çerçevesinde bu internet siteleri ve uygulamalar hakk?nda
gerekli hukuki i?lemler ba?lat?lacak.